GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som registrerad användare eller nyhetsbrevsmottagare, så som mail och eventuellt namn. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge dig nödvändiga nyheter och information gällande BRF Kajaken.

Vi har fått dina uppgifter från antingen din anmälan som medlem alternativt att du själv registrerat dig på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande GDPR & integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du är medlem i BRF Kajaken, hyr en garageplats alternativt frivilligt anmäld för nyheter och information via vår hemsida. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem alternativt tills att du inte är medlem och inte varit aktiv under ett år eller begärt att vi tar bort dig.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med medlemmar i BRF Kajaken. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är vår Ordförande. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Styrelsens mail. Du når vårt dataskyddsombud på mail. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.